Chính sách vận chuyển

 • Giao Sản Phẩm được coi là hoàn thành khi Sản phẩm được vận chuyển đến địa điểm do Khách Hàng đăng ký hoặc chỉ định trong đơn đặt hàng.
 • Ngay khi nhận Sản Phẩm, Khách Hàng được yêu cầu phải đóng dấu của mình hoặc người đại diện của Khách Hàng ký vào giấy tờ của công ty vận chuyển làm bằng chứng cho việc nhận hàng.
 • Sản Phẩm có thể không được giao nếu tên công ty của Khách Hàng, tên nhà máy, tên viện nghiên cứu, tên địa phương hay các thông tin xác minh khác của Khách Hàng không thể xác nhận được
 • Nếu Sản phẩm được giao tới một địa điểm khác với địa điểm được chỉ định bởi Khách Hàng, người nhận Sản Phẩm có thể được yêu cầu phải xuất trình các bằng chứng để xác minh nhân thân, như giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu.

  (Trong trường hợp này, mọi thông tin chi tiết như địa chỉ, tên, và số giấy phép lái xe hoặc số hộ chiếu được cung cấp có thể được sao chép lại).
 • Trong vòng một (1) tuần sau khi nhận được Sản Phẩm, Khách hàng phải kiểm tra Sản Phẩm để xác nhận tên, mã Sản Phẩm, số lượng Sản Phẩm

  Và xác nhận rằng không có bất kỳ hư hại, hỏng hóc, khiếm khuyết hay lỗi nào (bao gồm nếu thông số kỹ thuật của Sản Phẩm không giống như mô tả trong Catalog hay trong trường hợp đối với các đơn đặt hàng đặc biệt được mô tả trong các bản vẽ của Khách Hàng) (gọi chung là “Khiếm khuyết”) đối với Sản Phẩm.
 • Nếu Sản Phẩm không đúng thông số kỹ thuật hoặc có bất kỳ Khiếm Khuyết nào, Khách Hàng phải thông báo bằng văn bản tới TORASUNG trong vòng một (1) tuần kể từ khi nhận được Sản Phẩm

  Sau đó gửi những Sản Phẩm không đạt ở bước kiểm tra và báo cáo chi tiết ghi rõ nguyên nhân cũng như tình trạng tới địa chỉ do TORASUNG chỉ định.
 • Xin lưu ý rằng TORASUNG có thể coi như Sản Phẩm đã được kiểm tra và được Khách Hàng chấp thuận nếu TORASUNG không nhận được thông báo trong vòng một (1) tuần kể từ khi Khách Hàng nhận được sản phẩm.
 • Nếu phát hiện ra toàn bộ hay một số Sản Phẩm không đúng thông số kỹ thuật thông qua việc kiểm tra như nêu trên, TORASUNG sẽ kiểm tra lại những Sản Phẩm đó.
 • Nếu TORASUNG nhận thấy rõ ràng những Khiếm Khuyết này là do hoàn toàn từ phía TORASUNG,

  Công ty sẽ nhanh chóng vận chuyển Sản Phẩm thay thế (hoặc cung cấp lại dịch vụ trong trường hợp cung cấp dịch vụ) hoặc, nếu được yêu cầu bởi Khách Hàng, hoàn trả số tiền Khách Hàng đã thanh toán cho số Sản Phẩm bị lỗi.
 • Nếu Khách Hàng từ chối nhận Sản Phẩm hoặc Sản Phẩm không được giao đến địa chỉ của Khách Hàng do nguyên nhân từ phía Khách Hàng(ví dụ không có ai tại địa chỉ của Khách Hàng để tiếp nhận Sản Phẩm)

  TORASUNG sẽ coi như hợp đồng mua bán đối với những Sản phẩm này tự động chấm dứt.

  Xin lưu ý rằng trong trường hợp này Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán một khoản tiền tương đương với giá trị của Sản Phẩm và tất cả những thiệt hại phát sinh mà TORASUNG phải chịu

  Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng nếu TORASUNG cho rằng có những lý do đặc biệt liên quan đến đặc tính, chủng loại hoặc số lượng Sản Phẩm, hệ thống phân phối được sử dụng hoặc các nguyên nhân khác.
 • Nếu việc chuyển giao Sản Phẩm bị chậm trễ hoặc không thể tiến hành do các thảm họa thiên nhiên

  (Bao gồm nhưng không giới hạn, động đất, lũ lụt, hỏa hoạn), việc sửa đổi hay bãi bỏ các luật hay pháp lệnh, khuynh hướng thực thi của các cơ quan công quyền, các vấn đề liên quan đến vận chuyển, tranh chấp lao động
  Hoặc bất kì nguyên nhân nào khác ngoài tầm kiểm soát của TORASUNG, Công ty sẽ thông báo cho Khách Hàng trong một khoảng thời gian hợp lí để xem xét các nguyên nhân bất khả kháng đó.
 • Tuy nhiên TORASUNG sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào đối với những thiệt hại hoặc các chi phí mà Khách Hàng phải gánh chịu do sự chậm trễ hoặc không thể giao hàng nói trên gây ra.